Privacy verklaring

Algemeen

Vzw Onze Trouwe Viervoeter hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom ook zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onze Trouwe Viervoeter houdt zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend als GDPR).

Dit houdt het volgende in:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn onderaan beschreven.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden.
 • Wij hebben de juiste en beste technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden of wettelijk nodig was.

Als Vzw Onze Trouwe Viervoeter zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring of in algemene zin, vragen heeft of contact wenst op te nemen kan dit via de gegevens onderaan op de website.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Onze Trouwe Viervoeter verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Deelname aan de activiteiten van Onze Trouwe Viervoeter (uitvoering van overeenkomst)
 • Versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, ... (gerechtvaardigd belang)
 • Bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 

Welke gegevens verwerken we? 

Wij vragen de volgende persoonsgegevens voor het opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
 • Polis informatie (familiale verzekering)
 • Identificatie gegevens hond(en): Naam, ras, geslacht, geboortedatum, chipnummer

 

Wie verwerkt deze gegevens?

Deze gegevens worden verwerkt door het Dagelijks Bestuur van Vzw Onze Trouwe Viervoeter

 

Verstrekking aan derden? 

De gegeven die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Vzw Onze Trouwe Viervoeter bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist. Het is altijd mogelijk om een vergeet-aanvraag in te dienen. Hiermee zijn wij verplicht om uw gegevens te verwijderen uit onze systemen van zodra wij deze niet meer wettelijk nodig hebben.

 

Beveiliging

Zoals eerder vermeld beschikt Onze Trouwe Viervoeter over de juiste technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Het Dagelijks Bestuur van Onze Trouwe Viervoeter zijn gehouden aan een geheimhouding van uw persoonsgegevens.
 • Onze systemen beschikken van inloggegevens, zodat enkel bevoegde mensen hiertoe toegang hebben.

 

Rechten omtrent gegevens

U heeft recht op inzage, kopie, aanpassing, of het wissen van uw persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of één van onze medewerkers te contacteren. U heeft ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht naar een derde partij. Wij vragen u wel te legitimeren voordat wij deze overdracht kunnen volbrengen.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met ons.

 

Wijzigingen

Vzw Onze Trouwe Viervoeter kan de privacy verklaring wijzigen en/of aanvullen. De laatste wijziging dateert van 02/01/2020