Intern reglement

VZW Onze Trouwe Viervoeter

Plezier voor hond en baas.

Intern reglement geldig vanaf 26/12/2020


 • Art. 01  Dit intern reglement (afgekort met Ir) is van toepassing voor ieder lid van de VZW Onze Trouwe Viervoeter. Dit reglement is beschikbaar in de vereniging en op de website www.onzetrouweviervoeter.be
 • Art. 02  Het reglement werd gelezen en goedgekeurd door het bestuur op 26/12/2020.
 • Art. 03  Elk nieuw lid dat zich inschrijft zal een kopie krijgen van dit reglement.
 • Art. 04  Wijzigingen aan het reglement zullen kenbaar gemaakt worden op de algemene leden vergadering.
 • Art. 05  Het lidmaatschap loopt over een volledig jaar en gaat in op datum van toetreding eindigt telkens op 31 december. Het lidgeld is €70 voor een volledig boekjaar, voor de tweede begeleider met dezelfde hond is dit €35. Een maand voor het vervallen van het lidmaatschap zal het lid een brief of mail ontvangen met het verzoek zijn lidgeld te betalen. Bij niet betaling, wordt het lid geschrapt als lid van de vereniging.
  De bijdrage van een steunend lid bedraagt €20. Indien een lid met meerdere honden wenst te trainen, is geen bijkomend lidgeld verschuldigd.
 • Art. 06  Minimum leeftijd van de begeleider is 14 jaar en worden vergezeld van een volwassene, uitzonderingen worden toegestaan na beraad van de instructeurs en het Dagelijks Bestuur.
 • Art. 07  De hond is minimum 8 weken oud bij aanvang van inschrijving.
 • Art. 08  Honden worden toegelaten wanneer ze in regel zijn met hun vaccinaties:
  • Ziekte van Carré (hondenziekte) afgekort D
  • Leptospirose (rattenziekte) afgekort L
  • Parvovirose (kattenziekte) afgekort P
  • Kennelhoest, afgekort PB
  • Inenting tegen Hondsdolheid wordt aanbevolen
 • Art. 09  De begeleider moet fysiek de hond meester kunnen.
 • Art. 10  Betaalde lidgelden en gegeven goederen aan de vereniging kunnen niet teruggevorderd worden, tenzij het Dagelijks Bestuur anders beslist. 
 • Art. 11  Gezinspolis of familiale verzekering met inbegrip huisdieren is verplicht en moet voorgelegd worden bij inschrijving.
 • Art. 12  Elke begeleider is verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door zijn/haar hond.
 • Art. 13  De vereniging is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele ongevallen, diefstallen of aangerichte schade aan derden en kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden. De opgelopen schade valt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken personen.
 • Art. 14  Alle toegetreden leden en medewerkers van de vereniging dienen elkaar in alle omstandigheden te respecteren. 
 • Art. 15  Op de terreinen of in de lokalen van de vereniging zijn de honden steeds aangelijnd voor, tijdens en na de les. Tenzij anders vereist door de instructeurs.
 • Art. 16  Gelieve de hond voor aanvang van de les hun behoefte te laten doen buiten de terreinen of op aangeduide plaats. Indien nodig mag u gerust het terrein even verlaten voor de behoefte van uw hond, maar breng de instructeur op de hoogte.
 • Art. 17  Tijdens de les zijn enkel de instructeurs en begeleiders met hun hond toegelaten op het terrein, tenzij anders vermeld.
 • Art. 18  Probeer op tijd te zijn voor de les, als u toch te laat bent, vraag je aan de instructeur toestemming of het terrein mag betreden
 • Art. 19  Begeleiders of personen die dronken en/of geïntoxiceerd (drugs) zijn, worden niet toegelaten.
 • Art. 20  Maak het de instructeurs niet onnodig moeilijk, zij doen dit werk volkomen belangeloos en zuiver uit liefde voor de hond.
 • Art. 21  Iedereen volgt de les zoals die door de instructeurs wordt gegeven.
 • Art. 22  De instructeur is de verantwoordelijke voor het verloop van zijn les en mag hiervoor de nodige maatregelen nemen en die zullen opgevolgd worden door de begeleiders.
 • Art. 23  Op het terrein worden geen discussies toegelaten, na de lessen kunnen eventuele vragen of voorstellen besproken worden met de instructeurs en indien nodig met de voorzitter van het Dagelijks Bestuur.
 • Art. 24  Agressie tegen de hond wordt niet getolereerd, prikbanden, stroombanden zijn verboden en kan u als lid uitgesloten worden uit de vereniging. 
 • Art. 25  Zieke honden worden niet toegelaten op het terrein en in de lessen
 • Art. 26  Loopse honden worden van het begin van de loopsheid + 3 weken of voor beëindiging van de loopsheid niet toegelaten op het terrein en in de lessen.
 • Art. 27  Een hond mag 2 begeleiders hebben, maar tijdens één en dezelfde les mag de hond niet van begeleider wisselen.
 • Art. 28  Uitwerpselen van de hond dienen onmiddellijk door de begeleider opgeruimd te worden.
 • Art. 29  Betreden van de terreinen en gebruik van de toestellen mag enkel tijdens de lesuren of met begeleiding van een instructeur.
 • Art. 30  Na de trainingen moeten de toestellen en/of materialen behoorlijk opgeruimd worden door de instructeurs.
 • Art. 31  Voor, tijdens en na de lessen zijn kinderen niet toegelaten op het trainingsterrein, als ook verboden te spelen op de toestellen en met de materialen.
 • Art. 32  Ouders zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor hun kinderen.
 • Art. 33  Roken, drinken en telefoneren (tenzij noodgevallen) zijn niet toegelaten tijdens de lessen.
 • Art. 34  Sponsors zijn toegelaten. Vanaf €100 sponsorgeld of goederen krijgen ze een lidmaatschap en kunnen indien gewenst mee stemmen in de ledenvergadering.
 • Art. 35  De aanvaarding van een nieuw lid gebeurt door een gesprek met de begeleider en een kennismaking met de hond door de hoofdinstructeur en voorzitter Dagelijks Bestuur.
 • Art. 36  Alle schriftelijke communicatie gebeurt door het Bestuur en in samenspraak met de verantwoordelijke voor sociale media.
 • Art. 37  Overtredingen tegen de artikelen opgenomen in dit intern reglement kunnen enkel door het Bestuur van VZW Onze Trouwe Viervoeter beteugeld worden. De beteugeling kan een verwittiging zijn, een schorsing of schorsing voor een bepaalde periode. Bij herhaling of zware overtreding kan dit leiden tot uitsluiting van de vereniging. De overtreder zal steeds de kans krijgen om zich te verdedigen ten overstaan van het Bestuur.
 • Art. 38  Dit intern reglement kan, wanneer dit nodig mocht blijken, gewijzigd en/of aangevuld worden. Aanbevelingen kunnen voorgelegd worden aan het Dagelijks Bestuur. Bij wijziging en/of aanvullingen zal het nieuw intern reglement t.o.v. de vorige editie voorgelegd worden in de ledenvergadering volgens de statuten, daarna zullen de leden op de hoogte gebracht worden.
 • Art. 39  Als u akkoord gaat met ons intern reglement, gaat u ook akkoord met de privacy verklaring (GDPR) van VZW Onze Trouwe Viervoeter. Deze is terug te vinden op onze website.